fbpx
finnish russian estonian english latvian
PK Economics

Tietosuojakäytäntö

PK Economics Oy
Tietosuojaseloste ja rekisteriselosteet

PK ECONOMICS TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty viimeksi 15.5.2018

LYHYESTI
PK Economics Oy suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän selosteen tarkoituksena on informoida asiakkaita PK Economics Oy:n tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista käytännöistä, prosesseista ja teknologiasta joilla tietoja suojellaan.

Tämä tietosuojaseloste koskee PK Economics Oy:n verkkosivuja, asiakkaille suunnattuja digitaalisia palveluita ja taloushallintopalveluiden tuotantojärjestelmiä. Tämä rekisteriseloste ei koske kolmansien osapuolien palveluita, joita PK Economics Oy:n asiakkaat saattavat käyttää. Siirtymällä kolmannen osapuolen sivustolle tai sovellukselle asiakas poistuu PK Economics Oy:n pavelusta.

PK Economics Oy:n henkilörekisterit
• Asiakasrekisteri
• Kameravalvontarekisteri
• Markkinointirekisteri
• Rekrytointirekisteri

Edellä mainittujen henkilörekistereiden rekisteriselosteet löytyvät jäljempänä; jokaisesta rekisteristä oma seloste erikseen.

REKISTERINPITÄJÄ
PK Economics Oy (Y-tunnus: 2080382-0)
Kirvesmiehenkatu 2E LT4
00880 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä suoraan asiakaspalvelustamme: pke ( ä t ) pk-economics.fi

REKISTEREIDEN TARKOITUS
Rekistereiden tarkoituksena on palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hallinta, markkinointi, palveluiden kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi, lakien noudattaminen ja muut tarkoitukset, joihin asiakas antaa suostumuksensa. Jokaisen rekisterin käyttötarkoitusta on avattu jäljempänä erikseen.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka
a. asiakas on antanut meille, ollessaan yhteydessä sähköisesti tai suullisesti – esimerkiksi pyytäessä tarjousta
b. syntyvät palvelujamme käyttäessä tai verkkosivustolla vierailun aikana
c. saadaan muista lähteistä lakien sallimissa rajoissa, kuten esimerkiksi Kaupparekisteri tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)

Asiakas voi päättää olla antamatta henkilötietojaan PK Economics Oy:lle. Tällöin PK Economics Oy ei välttämättä pysty tarjoamaan palveluitaan asiakkaalle.

Kerätyt henkilötiedot ovat määritelty erikseen jokaisen henkilötietorekisterin kohdalla jäljempänä.
Suurimmassa osassa palveluista PK Economics Oy käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun. Näissä tapauksissa asiakas on henkilötietorekisterin rekisterinpitäjä ja PK Economics Oy on kyseisen henkilötietorekisterin käsittelijä, henkilötietolain määrittämässä ominaisuudessa.

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot suojataan teknisesti palomuureilla, salasanoilla ja muilla muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisillä keinoilla.

Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioita säilytetään eri sijainnissa kuin missä primääridata sijaitsee.

Ainoastaan yksilöidyillä työntekijöillä ja mahdollisilla alihankkijoilla on pääsy rekistereiden sisältämiin tietoihin erillisillä käyttäjätunnuksilla. Käyttäjien käyttöoikeuksia valvotaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet tarkistetaan säännöllisesti ja poistetaan kun käyttäjä ei niitä enää tarvitse. PK Economics Oy:ltä poistuneiden työntekijöiden käyttöoikeudet poistetaan työsuhteen päättyessä kaikista järjestelmistä.

Asiakkaiden tietoja käsittelevät vain asiakkaalle osoitettu (osoitetut) työntekijä (työntekijät). Henkilöstöllämme ja PK Economics Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen asiakas- ja henkilötietoon. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on kirjattu työsopimuksiin ja kolmansien osapuolien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

PK Economics Oy kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti tietoturvaan liittyvissä asioissa, mm. säännöllisin tietoiskuin ja tiedotuksin.

REKISTERIEN SIJAINNIT JA FYYSINEN SUOJAAMINEN
Asiakkaiden tietoja käsitellään tietojärjestelmissä jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa. Näissä palvelimissa on käytössä turvallisuuskäytännöt, pääsynhallinta ja valvonta.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat toimitiloissa, joihin asiattomilta pääsy on estetty kulunvalvonnalla. Toimitiloissa on käytössä videovalvonta mahdollisen turvallisuuden rikkoutumisen selvittämiseksi ja todentamiseksi. Toimitiloissa on myös hälytysjärjestelmä.

Asiakkaan käytössä olevat kolmansien tahojen tarjoamat tietojärjestelmät voivat sijaita Suomessa, Euroopan alueella tai Euroopan ulkopuolella. Tällaisia kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita voivat olla ovat yhteiskäytössä olevat pilvipalvelut.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET
Rekisterit ovat ainoastaan PK Economics Oy:n käytössä. Kolmansien osapuolien palveluita hyödyntäessä PK Economics Oy voi luovuttaa tiedot ulkopuoliselle palveluntarjoajalle teknisten toteutusten vuoksi. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi yhteiskäytössä olevat pilvipalvelut tai alihankintatilanteet. Tietoja ei kuitenkaan luovuta ulkopuolisten palveluntarjoajin omaan käyttöön, ellei kyse ole maksusuorituksiin tai esimerkiksi perintään liittyvissä asioissa.

PK Economics Oy voi kuitenkin luovuttaa rekistereiden tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Luovutustilanteita voivat olla myös sulautumiset/yritysjärjestelyt tai asiakkaan suostumuksella tapahtuneet siirrot.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole PK Economics Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden teknisten vaatimusten mukaista.

REKISTERITIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Säilytämme tietoja ainoastaan tarvittavan ajan. Tietojen säilytykseen vaikuttaa mm. kirjanpitolaki. Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen lain sallimassa ja vaativassa ajassa. Esimerkiksi asiakassuhteen päätyttyä säilytämme tietoja, jotka ovat tarpeellisia mahdollisten vaatimusten tai kanteisiin vastaamisen kannalta, voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
PK Economics Oy:n -verkkosivustolla voidaan kerätä vierailijoiden tietoja ja käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. PK Economics Oy käyttää evästeitä parantaakseen sivuston käyttäjäkokemusta, analysointiin ja markkinointiin. Evästeitä käytetään uudelleenmarkkinointiin, jolloin vierailtuasi sivustollamme sinulle saatetaan näyttää aiheeseen liittyviä mainoksia kolmannen osapuolen verkostoissa (Google).

Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voi saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.
Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
•Käyttäjän IP-osoite
•Vierailun kellonaika
•Vieraillut sivut ja vierailun kesto
•Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
•Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen

Käyttämällä PK Economics Oy:n verkkosivuja, käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneelleen. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa käyttäjä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. Mikäli et halua vastaanottaa Googlen kohdennettua mainontaa evästeet voit käydä poistamassa mainosvalintojen hallintatyökalulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen 15-22 § mukaisesti oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Voit milloin tahansa pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa, että kaikkia tietoja ei voida poistaa riippuen tiedon laadusta ja lain säätämistä rajoista, esimerkiksi säilytysajoista.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus:
1. tarkastaa henkilötiedot
2. tietojen oikaisemiseen
3. tietojen poistamiseen
4. käsittelyn rajoittamiseen
5. siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Joidenkin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista rajoittaa jokin toinen pakottava lainsäädäntö, jonka perusteella PK Economics Oy:lä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä perustellusti tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, käsittelyn rajoittamisesta tai siirtämisestä järjestelmästä toiseen. Esimerkkinä tällaisesta lainsäädännöstä on esimerkiksi kirjanpitolaki, joka määrää palkanlaskentaan liittyvien tositteiden säilyttämisestä, riippumatta rekisteröidyn tietosuoja-asetuksessa määräämistä oikeuksista.

Niissä tilanteissa joissa rekisteröity haluaa tarkastaa tai muuttaa tietojaan PK Economics Oy:n asiakkaan omistuksessa olevaan rekisteriin kuuluvista tiedoista, tulee rekisteröidyn tehdä tietojen tarkastus- tai muutospyyntö rekisterinpitäjälle ja rekisterinpitäjä huolehtii tietojen tarkastus- tai muutospyynnön toimeenpanon yhdessä henkilötietojen käsittelijän (eli PK Economics Oy:n) kanssa.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä työantajaansa tai pke ( ä t ) pk-economics.fi . Tarkastus- ja muutospyynnössä tulee yksilöidä henkilötieto jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi mitä pyyntö koskee. Rekisteröity voi tarkastaa tietonsa rekisterinpitäjältä maksutta kerran vuodessa. Laskutamme toteutuneesta työstä rekisterinpitäjää.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

SELOSTEEN MUUTTAMINEN
PK Economics OY:llä on oikeus muuttaa tätä selostetta.

_____

REKISTERISELOSTE – MARKKINOINTIREKISTERI

Rekisterin nimi:  Markkinointirekisteri
Sovellettu lainsäädäntö:  Henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty: 4.5.2018

Rekisterinpitäjä:
PK Economics Oy (Y-tunnus: 2080382-0)
Kirvesmiehenkatu 2E LT4
00880 Helsinki
Sähköposti: pke ( ä t ) pk-economics.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään PK Economics Oy:n markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin. Tietoja ei luovuta ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
•Kontaktin luomiseen potentiaaliseen asiakkaaseen
•Tapaamisten järjestämiseen potentiaalisen asiakkaan kanssa
•Uutiskirjeiden ja myyntimateriaalien lähettäminen
•Markkinointiviestintä sekä markkina- ja mielipidetutkimukset

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:
•nimi
•puhelinnumero
•sähköpostiosoite
•yritys ja asema
•yrityksen yhteystiedot
•asiointihistoriatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
•Julkisia yhteystietoja tarjoavista palveluista
•PK Economics Oy:n -verkkosivuston yhteydenottolomakkeet, sähköpostit, puhelut tai muut yhteydenotot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

PK Economics Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetustai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää. Mikäli tietoja luovutetaan viranomaisille, luovutuksesta laaditaan luovutustodistus, joka tallennetaan  asiakkaan tietoihin. Tietojen luovutuksesta informoidaan etukäteen, ellei viranomainen toisin määrää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen
PK Economics Oy poistaa markkinointirekisteriin kuuluvia henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.
_____

REKISTERISELOSTE – ASIAKASTIETOREKISTERI

Rekisterin nimi: Asiakastietorekisteri
Sovellettu lainsäädäntö: Henkilötietolaki (523/1999)
Päivitetty viimeksi: 4.5.2018

Rekisterinpitäjä
PK Economics Oy (Y-tunnus: 2080382-0)
Kirvesmiehenkatu 2E LT4
00880 Helsinki
Sähköposti: pke ( ä t ) pk-economics.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään PK Economics Oy:n tarjoamien palveluiden tuottamiseksi. Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten ja viranomaismääräysten liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Tietoja voidaan myös käyttää PK Economics Oy:n tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:
•Nimi, henkilötunnus ja tarpeelliset organisaatiotiedot
•Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
•Asiakkuudenhallintatietoja, kuten palvelut ja laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat luovuttavat omia ja henkilökuntansa henkilötietoja PK Economics Oy:n käyttöön. Henkilötietoja voidaan ladata asiakkaan toimittaman sähköisen materiaalin perusteella. Tietoja voidaan kerätä myös veroviranomaisilta, kansaneläkelaitokselta, tapaturmavakuutusyhtiöiltä, ammattiyhdistysten jäsenmaksuliitoilta, luotonatopalveluista, ulosottoviranomaisilta sekä muilta tahoilta, joiden antama tieto on käsiteltävä palkanlaskennassa.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten tahojen käyttöön.PK Economics Oy voi luovuttaa tietoja toisten yksiköidensä käyttöön. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa myös veroviranomaisille, eläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhtiöille, ammattiyhdistysliitoille, kansan eläkelaitokselle, työeläkekassoille ja vastaaville.

PK Economics Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei asiakas sitä itse pyydä kirjallisesti tai ellei asiakkaan käyttämä kolmannen osapuolen palvelu tätä vaadi (esim. pilvipalvelut).

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja muille vastaaville tahoille, kuten tilintarkastajille.
Mikäli asiakkaalla on voimassaoleva sopimussuhde tilintarkastajaan voidaan tiedot luovuttaa suoraan tilintarkastajalle, ilman eri valtuutusta. Mikäli asiakkaalla on muita yhteistyökumppaneita (esim. lakitoimistot, konsultit tms.) tiedot voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella.

Kirjallisen materiaalin luovuttamisen yhteydessä laaditaan tietojen luovutustodistus, jossa käy ilmi luovutetun aineiston perustiedot, kenelle luovutettu ja milloin. Tämä luovutustodistus allekirjoitetaan ja tallennetaan asiakkaan tietoihin.

Digitaalinen aineisto luovutetaan tapauskohtaisesti ulkoisia muistilaitteita hyödyntäen (esim. muistitikku, DVD-levy tms.) tai antamalla oikeudet tietojen noutoon kolmannen osapuolen pilvipalvelusta.

Viranomaistahoille kuten: veroviranomaisille, eläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhtiöille, ammattiyhdistysliitoille, kansaneläkelaitokselle tai työeläkekassoille tietoja luovutetaan ilman asiakkaan erillistä valtuutusta tai suostumusta, silloin kun tiedon luovutuksesta on laissa erikseen määritelty.

Digitaalisten aineistojen käsittelyä valvotaan lokitietojen tallentamisella ja niiden valvonnan avulla. Lokitietoa voidaan käyttää todisteena.
Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Tiedot poistetaan PK Economics Oy:n järjestelmistä alan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

_____

REKISTERISELOSTE – KAMERAVALVONTA HELSINKI

Rekisterin nimi: Kameravalvonta Helsinki, Kirvesmiehenkatu 2E LT4
Sovellettu lainsäädäntö:
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Tasa-arvolaki (609/1986)
Työturvallisuuslaki (738/2002)

Päivitetty viimeksi: 4.5.2018

Rekisterinpitäjä
PK Economics Oy (Y-tunnus: 2080382-0)
Kirvesmiehenkatu 2E LT4
00880 Helsinki
Sähköposti: pke ( ä t ) pk-economics.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään PK Economics Oy:n Helsingin toimipisteen turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi kameravalvonnan takana on rikosten ennalta ehkäiseminen sekä mahdollisten tapahtuneiden rikosten selvittäminen (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä). PK Economics Oy:llä on oikeus käyttää rekisterin tietoja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja: Helsingin toimipisteen kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella syntynyt kuva- aineisto joka tuotetaan jatkuvasti kuvaa tallentavalla järjestelmällä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Helsingin toimipisteen kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuvaaineisto.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa mille tahansa muulle PK Economics Oy:n yksikölle.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaiselle epäillyissä rikostapauksissa. PK Economics Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt
Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus, joka allekirjoitetaan ja tallennetaan. Tietojen luovutuksesta informoidaan rekisteröityä aina etukäteen, ellei viranomainen toisin määrää.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen
Kuva-aineistoa säilytetään yhden vuoden. Kuva-aineiston poistaminen järjestelmästä tapahtuu automaattisesti.

_____

REKISTERISELOSTE – REKRYTOINTIREKISTERI

Rekisterin nimi: Rekrytointirekisteri
Sovellettu lainsäädäntö: Henkilötietolaki (523/99)
Päivitetty: 4.5.2018

Rekisterinpitäjä:
PK Economics Oy (Y-tunnus: 2080382-0)
Kirvesmiehenkatu 2E LT4
00880 Helsinki
Sähköposti: pke ( ä t ) pk-economics.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietorekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää PK Economics Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia ja niihin liittyviä tietoja. Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Hakija luovuttaa tiedot vapaa-ehtoisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:
•Nimi ja yhteystiedot
•Hakemuksen päivä
•Koulutus- ja työkokemustiedot
•Kielitaito
•Toivomukset työtehtävistä
•Kokemus- ja osaamistaidot
•Hakijan vapaamuotoisesti tuottamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen itsensä tuottama ja luovuttama tieto.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. PK Economics Oy voi luovuttaa tietoja yrityksen muihin yksikköihin. PK Economics Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt
Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus, joka tallennetaan. Tietojen luovutuksesta informoidaan hakijaa aina etukäteen, paitsi jos viranomainen toisin määrää.

Tietojen sä ilyttäminen japoistaminen
Hakemustietoja säilytetään 2 vuotta hakemuksen jättämisajankohdasta.

_____

Yhteystiedot

Some

facebooklinkedin

Ota yhteyttä

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

    Nimi*

    Sähköpostiosoite*

    Puhelinnumero

    Viesti*